Wednesday, July 18

नवग्रहचालिसा Navgraha Chalisa

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

नवग्रहचालिसा Navgraha Chalisa

नवग्रहचालिसा

श्रीगणपतिग़ुरुपदकमल, प्रेमसहितशिरानाया l

नवग्रहचालीसाकहत,शारदहोतसहाय ll

जयजयरविशशिसोमबुध,जयगुरुभ्रगुशनिराज ll
जयतिराहूअरुकेतुग्रह, करहुअनुग्रहआजा ll

||श्रीसूर्यस्तुति||
प्रथमहीरविकहंनावौमाथा, करहुकृपाजनजानीअनाथा l
हेआदित्यदिवाकरभानु, मैमतिमन्दमहाअग्यानु l
अबनिजजनकहंहरहुकलेशा, दिनकरद्वादशारूपादिनेषा l
नमोभास्करसूर्यप्रभाकर, अर्कमित्रअघमोघक्षम्माकर l

||श्रीचंद्रस्तुति||
शशिमयंकरजनिपतिस्वामी, चंद्रकलानिधिनमोनमामि l
राकापतिहिमांशुराकेशा, प्रनवतजनतनाहरहुकलेशा l
सोमइंदुविधुशान्तिसुधाकर, शीतरश्मिऔषधिनिशाकर l
तुम्हीशोभितसुंदरभालमहेशा, शरणशरणजनहरहुकलेशा l

||श्रीमंगलस्तुति||
जयजयमंगलसुखादाता, लौहितभौमादिकाविख्याता l
अंगारककुंजरुजऋणहारि, दयाकरहुयहीविनयहमारी l
हेमहिसुतछातिसुतसुखरासी,लोहितांगाजयजनअघनासी l
अगमअमंगलअबहरलीजै, सकलमनोरथपूरनकीजै l

||श्रीबुधस्तुति||
जयशशिनंदनबुधमहाराजा, करहुसकलजनकहाँशुभकाजा l
दीजैबुद्धिसुमतिसुजाना, कठिनकष्टहरीकरीकलियाना l
हेतारासुतरोहिणीनंदन, चंद्रसुवनदुह्खद्वंदनिकन्दन l
पूजहुआसदासकहूँस्वामीप्रणतपालप्रभुनमोनमामि l

||श्रीब्रहस्पतिस्तुति||
जयतिजयतिजयश्रीगुरुदेवा, करहुसदातुम्हारीप्रभुसेवा l
देवाचार्यतुमगुरुज्ञानी, इन्द्रपुरोहितविद्यादानी l
वाचस्पतिबागीसाउदारा, जीवभ्रुहस्पतिनामतुम्हारा l
विद्यासिन्धुअंगीरानामा, करहुसकलविधिपूरणकामा l

||श्रीशुक्रस्तुति||
शुक्रदेवतलजलजाता, दासनिरंतरध्यानलगाता l
हेउशनाभार्गवभृगुनंदन , दैत्यपुरोहितदुष्टनिकन्दन l
भ्रगुकुलभूषणदुसनाहारी, हरहुनैष्टग्रहकरहुसुखारी l
तुहीद्विजवरजोशीसिरताजा, नरशरीरकेतुम्हीराजा l

||श्रीशनिस्तुति||
जयश्रीशनिदेवरविनंदन , जयकृष्णोसौरीजगवन्दन l
पिंगलमन्दरौद्रयमनामा, वप्रआदिकोणस्थललामा l
वक्रदृष्टीपिप्लनतनसाजा, क्षणमहकरतारंकक्षणराजा l
ललतस्वर्णपदकरतनिहाला, हरहुविपतिछायामेंलाला l

||श्रीराहूस्तुति||
जयजयराहूगगनप्रविसैया, तुम्हीचंद्रआदित्यग्रसईया l
रविशशिअरीसर्वभानुधारा, शिखीआदिबहुनामतुम्हारा l
सैहिंकेयतुमनिशाचरराजा, अर्ध्कार्यजगराखहुलाजा l
यदिग्रहसमयपायकहींआवहु, सदाशान्तिऔरसुखाउपजवाहू l

||श्रीकेतुस्तुति||
जयश्रीकेतुकठिनदुखहारी, करहुसृजनहितमंगलकारी l
ध्वज्युक्तरुण्दरूपविकराला, घोररौद्रतनअधमनकालाl
शिखीतारिकाग्रहबलवाना, महाप्रतापनतेजठिकानाl
वहनमिनमहाशुभकारी, दीजैशान्तिदयाउरधारीl

||नवग्रहशान्तिफल||

तीरथराजप्रयागसुपासा, बसेरामकेसुंदरदासा l

ककराग्राम्हींपूरे-तिवारी, दुर्वासाश्रमजनकष्टउतरनासेतु l

नवा-ग्रहशान्तिलिख्योसुखाहेतु, जनतनकष्टउतारणसेतु l

जोनितपाठकरैचितलावे, सबसुखभोगीपरमपदपावे l

||दोहा||

धन्यनवग्रहनवग्रहदेवप्रभु, महिमाअगमअपार l

चीतनवमंगलमोदगृह, जगतजननसुखद्वारा l

यहचालीसानावोग्रहविरचितसुन्दरदास l

पढ़तप्रेमयुक्तबढ़तसुख, सर्वानन्दहुलास ll

Do You Want Consulting?

Ask To Astrologer Right Now Live Chat

Share.

About Author

Astha or Adhyatm Faith Spirituality India Astha or Adhyatm™ Astha or Adhyatm is India’s Number one Spiritual Company, it is founded in March 2016 by Astrologer Gaurav Arya. We are providing many types of Services in all over the world. Astha or Adhyatm™ & Faith Spirituality™ is Registered Trade Mark of Astha or Adhyatm Faith Spirituality India. Astrological Consulting Services Super Natural System Paranormal Activity Cure From Black Magic Numerology Vedic Pujan Siddhi & Sadhna Tantra Sadhna (Legal) Horoscope Predictions Vastu Problems Spirit Related Problems Guru Pujan & Deeksha Protection From Negative Energy Er.Gaurav Arya Founder FAITH & SPIRITUALITY Astrologer & Researcher Indian Paranormal Expert, Astrologer & Researcher, Third Eye.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.