Browsing: कीलकस्तोत्रम् Kiakastotram

Strotram कीलकस्तोत्रम् Kiakastotram
0

कीलकस्तोत्रम् Kiakastotram

कीलकस्तोत्रम् Kiakastotram ॥ कीलकस्तोत्रम् ॥ ॐ अस्य श्रीकीलकमन्त्रस्य शिवऋषिः, अनुष्टुप् छन्दः, श्रीमहासरस्वती देवता, श्रीजगदम्बाप्रीत्यर्थं सप्तशतीपाठाङ्गत्वेन…