Browsing: मृतसंजीविनी मन्त्र

Mantra मृतसंजीविनी मन्त्र
0

मृतसंजीविनी मन्त्र

मृतसंजीविनी मन्त्र ॥ मृतसंजीविनी मन्त्र ॥ । अथ मृतसंजीविनी मन्त्रः । शुक्र ऋषिः, गायत्री छन्दः,…